รายละเอียด
งานทำบุญครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด (42 ปี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Created by doacoop on 5/30/2018 11:38:51 AM


งานทำบุญครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. (42 ปี)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

*******************

          มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ผู้แทนภาคีสหกรณ์บางเขน และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. (42 ปี) และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.
งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.
งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.
งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.
งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.งานทำบุญครบรอบ 42 ปี สอ.กวก.
print
rating
  Comments