ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น

ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือน พ.ศ. 2565

ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน

ระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564                                         ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560                                        

 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม พ.ศ. 2557    

                           

ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ.2566

ระเบียบฯว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560       

                                           

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

     ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ.2566

     ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ พ.ศ. 2567

     ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2566

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2567

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม พ.ศ. 2566                  

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2566

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ. 2566 

 

 

 


 

ระเบียบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

            ระเบียบฯว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

 

ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาทางสหกรณ์

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ พ.ศ. 2566                                           

ระเบียบเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสมาชิก

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2553             

                             

ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

          ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561                                   

ระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

 ระเบียบฯ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2564                                                                      

ระเบียบเกี่ยวกับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พ.ศ.2553       

                                        

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2566                                          ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2565

ระเบียบฯว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาการยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560           

           ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559

        ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560

           ระเบียยฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

            ระเบียยฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564

            ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561

            ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์                  พ.ศ.2561