ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ผู้จัดการ


     ชื่อ : -
     ตำแหน่ง : ผู้จัดการ 
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9405718 , 02-9405088-9 ต่อ 230


ผู้ช่วยผู้จัดการ


     ชื่อ : นางสาวพัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร
     ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9


ฝ่ายอำนวยการ


     ชื่อ : -
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 232 , 080-4390844
     ชื่อ : นางสาวพรทิพย์  ไหมพรหม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 233 , 080-4390844


     ชื่อ : นายรังสรรค์ ภาคภมิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 201 , 080-4390844


     ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ สมุทรรัตน์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 201 , 080-4390844


     
     ชื่อ :
 นายอนุชา ควรบุบผา
     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
     เบอร์โทรศัพท์ : -

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


     ชื่อ : นายธวัชชัย  ชื่นจิตต์
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 206 , 084-9223897

 


     ชื่อ : นางสาวกัญญาณัฐ หันพันตู
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 200 , 087-5574506

 


     ชื่อ : นายเมธัช มาเวช
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 207 , 084-9223897


     ชื่อ : นางสาวปิยธิดา ทองงิ้ว
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 203 , 087-5574506

ฝ่ายสินเชื่อ


     ชื่อ : นางวรินทร์ยา สายแสงจันทร์
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 226 , 087-5574506


     ชื่อ : นางศรีลักษณ์ กิติโรจน์รุจิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 225 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวนุชรี  เอียดทอง
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 224 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวกรนิษฐ์ศิริ ยนต์ตระการกุล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 101 , 087-5574506     ชื่อ : นางสาวอรจิรา เพ็งแพ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 102 , 094-9301008

     ชื่อ : -
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 103 , 094-9301008
ฝ่ายการเงิน


     ชื่อ : นางสาวจิรวดี  แจ่มใส
     ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 214 , 094-9301008

 


     ชื่อ : นางสาวภคมน ไชยมหา
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008


     ชื่อ : นางสาวทวีพร เนื่องจากนิล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008
     ชื่อ : นางสาวระพีพร พลายยงค์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008


    


ฝ่ายบัญชี


     ชื่อ : นางยุวดี บุญใหญ่
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 229

 


     ชื่อ : นางสาวชุรีพร แก้ววิชิต
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 228


     ชื่อ : นางนิตยา แสงทอง
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 227ฝ่ายสารสนเทศ


     ชื่อ : นายทวีทรัพย์ นาจำปา
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245


     ชื่อ : นายดรินทร์ จำเนียรพล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


     ชื่อ : นายสุดใจ ศรีกระแจะ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -


     ชื่อ : นายสมบัติ พุ่มเมฆ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -แม่บ้าน


     ชื่อ : นางบุญช่วย ปิ่มเปี่ยม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
     เบอร์โทรศัพท์ : -