ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ผู้จัดการ


     ชื่อ : นางสาวจิรวดี แจ่มใส
     ตำแหน่ง : ผู้จัดการ 
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9405718 , 02-9405088-9 ต่อ 213


ผู้ช่วยผู้จัดการ

 


     ชื่อ : นายทวีทรัพย์ นาจำปา
     ตำแหน่ง : รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9


ฝ่ายอำนวยการ


     ชื่อ : นางสาวพรทิพย์  ไหมพรหม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการอาวุโส และ รักษาการหัวหน้าฝ่าย
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 232 , 080-4390844
     ชื่อ : นายรังสรรค์ ภาคภมิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 201 , 080-4390844


     ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ สมุทรรัตน์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 233 , 080-4390844


     ชื่อ : นางสาวมณฑิรา ใจรัก
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อำนวยการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 233 , 080-4390844


     
     ชื่อ :
 นายอนุชา ควรบุบผา
     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
     เบอร์โทรศัพท์ : -

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


     ชื่อ : นายธวัชชัย  ชื่นจิตต์
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 203 , 084-9223897

 


     ชื่อ : นางสาวกัญญาณัฐ หันพันตู
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 200 , 087-5574506

 


     ชื่อ : นายเมธัช มาเวช
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 207 , 084-9223897


     ชื่อ : นางสาวปิยธิดา ทองงิ้ว
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 206 , 087-5574506

ฝ่ายสินเชื่อ


     ชื่อ : นางศรีลักษณ์ กิติโรจน์รุจิ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส และ รักษาการหัวหน้าฝ่าย
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 225 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวนุชรี  เอียดทอง
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 224 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวกรนิษฐ์ศิริ ยนต์ตระการกุล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 101 , 087-5574506


     ชื่อ : นางสาวอรจิรา เพ็งแพ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 102 , 094-9301008     ชื่อ : นางสาวอภัสนันท์ แก้วทับทิม
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 103 , 094-9301008     ชื่อ : นางสาวพัทธมน เรืองเนตร
     ตำแหน่ง : พนักงานสินเชื่อ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 , 094-9301008

 ฝ่ายการเงิน

 


     ชื่อ : นางสาวจิรวดี แจ่มใส
     ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่าย
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-9405718 , 02-9405088-9 ต่อ 213

 


     ชื่อ : นางสาวภคมน ไชยมหา
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008     ชื่อ : นางสาวทวีพร เนื่องจากนิล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008

   

     ชื่อ :
 นางสาวระพีพร พลายยงค์
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 212 , 094-9301008

 


                   
ฝ่ายบัญชี

 


     ชื่อ : นางยุวดี บุญใหญ่
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 229

 


     ชื่อ : นางสาวชุรีพร แก้ววิชิต
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 228


     ชื่อ : นายอนรรฆ รัศมิมัต
     ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
     เบอร์โทรศัพท์ : -

 


ฝ่ายสารสนเทศ

 


     ชื่อ : นายทวีทรัพย์ นาจำปา
     ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245


     ชื่อ : นายดรินทร์ จำเนียรพล
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส
     เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5088-9 ต่อ 245

 


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 


     ชื่อ : นายสุดใจ ศรีกระแจะ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -


     ชื่อ : นายสมบัติ พุ่มเมฆ
     ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
     เบอร์โทรศัพท์ : -

 


แม่บ้าน

 


     ชื่อ : นางบุญช่วย ปิ่มเปี่ยม
     ตำแหน่ง : แม่บ้าน
     เบอร์โทรศัพท์ : -