ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร