ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565