ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น ณ 31 มกราคม 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566