ฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2564

รายการย่อแสดงสิยทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการย่อแสดงสิยทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2564

รายการย่อแสดงสิยทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2564

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2564