คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรชื่อ: 


นายโอภาส จันทสุข
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการ
ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ชื่อ: 


นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นางสุปรานี มั่นหมาย
ตำแหน่ง:  กรรมการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวินัย ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายธงชัย คำโคตร
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายสมหวัง ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นางอังคณา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายวุฒิพล จันทร์สระคู
ตำแหน่ง:  กรรมการ


คณะอนุกรรมการอำนวยการ

    1. นายโอภาส                  จันทสุข             ประธานอนุกรรมการ

     2. นางสาวธารทิพย์        นิติชาติ              อนุกรรมการ

     3. นายวุฒิพล                  จันทร์สระคู        อนุกรรมการ

     4. นายวินัย                      ชื่นจิตต์              อนุกรรมการ

     5. นางสุปรานี                  มั่นหมาย             อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเงินกู้

     1. นางสาวธารทิพย์    นิติชาติ              ประธานอนุกรรมการ

      2. นางนวลจันทร์         ศรีสมบัติ            อนุกรรมการ

      3. นางอังคณา             นิลกำแหง           อนุกรรมการ

      4. นายสมหวัง              ประเสริฐโส          อนุกรรมการ

      5. นางสุปรานี               มั่นหมาย              อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

     1. นางสาวพชรเกศ      จิรสุรัศมิ์               ประธานอนุกรรมการ

       2. นายอนุสรณ์             เทียนศิริฤกษ์       อนุกรรมการ

       3. นายอาทิตย์              อุ่นเมือง                อนุกรรมการ

       4. นายพุฒิธร                สาริกา                  อนุกรรมการ

       5. นางนวลจันทร์           ศรีสมบัติ               อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายไพโรจน์            สุวรรณจินดา          ประธานอนุกรรมการ

     2. นายอนุสรณ์            เทียนศิริฤกษ์           อนุกรรมการ

     3. นายสมหวัง             ประเสริฐโส               อนุกรรมการ

     4. นายวุฒิพล              จันทร์สระคู               อนุกรรมการ

     5. นายวินัย                   ชื่นจิตต์                    อนุกรรมการและเลขานุการ


 
                   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1. นายโอภาส              จันทสุข                     ประธานอนุกรรมการ

     2. นายธงชัย                คำโคตร                   อนุกรรมการ

     3. นายเทวรัตน์             
บูรณ์สวัสดิ์พงษ์      อนุกรรมการ

     4. นางอังคณา              นิลกำแหง               อนุกรรมการ

     5. นายพุฒิธร                สาริกา                     อนุกรรมการและเลขานุการ