คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรชื่อ: 


นายประสาท เกศวพิทักษ์
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการ
ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ชื่อ: 


นายธงชัย คำโคตร
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นางสุปรานี มั่นหมาย
ตำแหน่ง:  กรรมการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวิศรุต สันม่าแอ
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายเสกสรรค์ วรรณกรี
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายวัฒนา จุฑาเมธาวี
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายธนินทร์ธร สมแตง
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายสมหวัง ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางอังคณา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:  กรรมการ


คณะอนุกรรมการอำนวยการ

    1. นายประสาท               เกศวพิทักษ์       ประธานอนุกรรมการ

     2. นางสาวธารทิพย์        นิติชาติ              อนุกรรมการ

     3. นายธงชัย                   คำโคตร              อนุกรรมการ

     4. นายบรรเทา                จันทร์พุ่ม             อนุกรรมการ

     5. นางสุปรานี                  มั่นหมาย             อนุกรรมการ

     6. นายเทวรัตน์                บูรณ์สวัสดิ์พงษ์  อนุกรรมการ

     7. นายวิศรุต                   สันม่าแอ               อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเงินกู้

     1. นางสาวธารทิพย์    นิติชาติ              ประธานอนุกรรมการ

      2. นายอนุสรณ์            เทียนศิริฤกษ์     อนุกรรมการ

      3. นายสมหวัง              ประเสริฐโส        อนุกรรมการ

      4. นางอังคณา             นิลกำแหง          อนุกรรมการ

      5. นายอาทิตย์              อุ่นเมือง              อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

     1. นางสุปรานี                   มั่นหมาย            ประธานอนุกรรมการ

       2. นายวัฒนา                   จุฑาเมธาวี         อนุกรรมการ

       3. นายธนินทร์ธร             สมแตง               อนุกรรมการ

       4. นายเสกสรรค์              วรรณกรี            อนุกรรมการ

       5. นายพุฒิธร                   สาริกา                อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายบรรเทา             จันทร์พุ่ม          ประธานอนุกรรมการ

     2. นายอาทิตย์             อุ่นเมือง             อนุกรรมการ

     3. นายสมหวัง             ประเสริฐโส        อนุกรรมการ

     4. นางอังคณา            นิลกำแหง           อนุกรรมการ

     5. นายอนุสรณ์           เทียนศิริฤกษ์      อนุกรรมการและเลขานุการ


 
                   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1. นายธงชัย               คำโคตร                ประธานอนุกรรมการ

     2. นายพุฒิธร             สาริกา                    อนุกรรมการ

     3. นายวัฒนา              จุฑาเมธาวี              อนุกรรมการ

     4. นายเทวรัตน์            บูรณ์สวัสดิ์พงษ์     อนุกรรมการ

     5. นายธนินทร์ธร         สมแตง                   อนุกรรมการและเลขานุการ