คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรชื่อ: 


นายประสาท เกศวพิทักษ์
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการ
ชื่อ: 


นายอวยชัย บุญญานุพงศ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ชื่อ: 


นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นายอนันต์ บัลนาลังก์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นางสุปรานี มั่นหมาย
ตำแหน่ง:  กรรมการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวิศรุต สันม่าแอ
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายธงชัย คำโคตร
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร า่ริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายวัฒนา จุฑาเมธาวี
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายธนินทร์ธร สมแตง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายเสกสรรค์ วรรณกรี
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ


คณะอนุกรรมการอำนวยการ

    1. นายประสาท               เกศวพิทักษ์       ประธานอนุกรรมการ

     2. นายอวยชัย                บุญญานุพงศ์     อนุกรรมการ

     3. นางสาวพชรเกศ        จิรสุรัศมิ์              อนุกรรมการ

     4. นายอนันต์                   บัลนาลังก์          อนุกรรมการ

     5. นางสุปรานี                  มั่นหมาย             อนุกรรมการ

     6. นายไพโรจน์               สุวรรณจินดา      อนุกรรมการ

     7. นายวิศรุต                   สันม่าแอ               อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเงินกู้

     1. นายอวยชัย             บุญญานุพงศ์    ประธานอนุกรรมการ

      2. นายพุฒิธร              สาริกา                อนุกรรมการ

      3. นายธนินทร์ธร         สมแตง               อนุกรรมการ

      4. นายอนุสรณ์            เทียนศิริฤกษ์     อนุกรรมการ

      5. นายวัฒนา                จุฑาเมธาวี        อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

     1. นางสาวพชรเกศ         จิรสุรัศมิ์            ประธานอนุกรรมการ

       2. นายธงชัย                    คำโคตร            อนุกรรมการ

       3. นายไพโรจน์                สุวรรณจินดา    อนุกรรมการ

       4. นายธนินทร์ธร             สมแตง               อนุกรรมการ

       5. นายพุฒิธร                   สาริกา                อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายอนันต์               บัลนาลังก์          ประธานอนุกรรมการ

     2. นายบรรเทา            จันทร์พุ่ม            อนุกรรมการ

     3. นายธงชัย               คำโคตร              อนุกรรมการ

     4. นายวัฒนา              จุฑาเมธาวี          อนุกรรมการ

     5. นายอาทิตย์             อุ่นเมือง             อนุกรรมการและเลขานุการ


 
                   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1. นางสุปรานี             มั่นหมาย             ประธานอนุกรรมการ

     2. นายไพโรจน์          สุวรรณจินดา      อนุกรรมการ

     3. นายวิศรุต               สันม่าแอ              อนุกรรมการ

     4. นายเสกสรรค์         วรรณกรี             อนุกรรมการ

     5. นายอนุสรณ์            เทียนศิริฤกษ์     อนุกรรมการและเลขานุการ