คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรชื่อ: 


นายประสาท เกศวพิทักษ์
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการ
ชื่อ: 


นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 1ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นายอวยชัย บุญญานุพงศ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นายวินัย  ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:  กรรมการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวิศรุต สันม่าแอ
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายสมหวัง ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายอนันต์ บัลนาลังก์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางสุปรานี มั่นหมาย
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายธงชัย คำโคตร
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการ


คณะกรรมการอำนวยการ

    1. นายประสาท               เกศวพิทักษ์     ประธานกรรมการ

     2. นายกอบเกียรติ์         บันสิทธิ์             กรรมการ

     3. นายอวยชัย                บุญญานุพงศ์   กรรมการ

     4. นางสาวธารทิพย์       นิติชาติ              กรรมการ

     5. นายวินัย                     ชื่นจิตต์              กรรมการ

     6. นายอนันต์                  บัลนาลังก์         กรรมการ

     7. นายวิศรุต                   สันม่าแอ           กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

     1. นายอวยชัย             บุญญานุพงศ์    ประธานกรรมการ

      2. นายสมหวัง              ประเสริฐโส       กรรมการ

      3. นางสุปรานี               มั่นหมาย           กรรมการ

      4. นายธงชัย                คำโคตร             กรรมการ

      5. นางสาวพชรเกศ     จิรสุรัศมิ์             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

     1. นางสาวธารทิพย์      นิติชาติ            ประธานกรรมการ

       2. นางสาวพชรเกศ        จิรสุรัศมิ์          กรรมการ

       3. นางนวลจันทร์            ศรีสมบัติ         กรรมการ

       4. นายพุฒิธร                  สาริกา           กรรมการ

       5. นางสุปรานี                  มั่นหมาย       กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายกอบเกียรติ์      บันสิทธิ์              ประธานกรรมการ

     2. นายบรรเทา            จันทร์พุ่ม            กรรมการ

     3. นายไพโรจน์           สุวรรณจินดา    กรรมการ

     4. นายพุฒิธร              สาริกา               กรรมการ

     5. นายวิศรุต                สันม่าแอ            กรรมการและเลขานุการ


 
                   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

     1. นายอนันต์             บัลนาลังก์     ประธานคณะอนุกรรมการ

     2. นายบรรเทา           จันทร์พุ่ม      อนุกรรมการ

     3. นายสมหวัง            ประเสริฐโส   อนุกรรมการ

     4. นายวินัย                ชื่นจิตต์        อนุกรรมการ

     5. นางนวลจันทร์        ศรีสมบัติ      อนุกรรมการและเลขานุการ