คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรชื่อ: 


นายโอภาส จันทสุข
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการ
ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ชื่อ: 


นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นางสุปรานี มั่นหมาย
ตำแหน่ง:  กรรมการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายวินัย ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิก
 


ชื่อ: 


นายธงชัย คำโคตร
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นายสมหวัง ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการชื่อ: 


นางอังคณา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายอาทิตย์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง:  กรรมการ
 


ชื่อ: 


นายวุฒิพล จันทร์สระคู
ตำแหน่ง:  กรรมการ