You are here : หนัาแรก
รายงานกิจการประจำปี


 

ลิงค์สหกรณ์
ลิงค์เว็บไซต์

กรมวิชาการเกษตร

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                                                               

วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ยั่งยืน ทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ  
ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 17/2567 เรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2566...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 15/2567 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมทบ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 14/2567 เรื่องการให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปี 2567...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 13/2567 เรื่องการให้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภททุนรายปี ประจำปี 2567...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 11/2567 เรื่องการกำหนดวงเงินรับฝาก...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 10/2567 เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อกู้เงินสามัญทั่วไป...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก.ที่ 8/2567 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอนาคตสดใส...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก.ที่ 7/2567 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขสันต์...คลิกเพื่ออ่า

 ระกาศ สอ.กวก.ที่ 6/2567 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก.ที่ 5/2567 เรื่องการเพิ่มหุ้นรายเดือน...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก.ที่ 4/2567 เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก.ที่ 2/2567 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ...คลิกเพื่ออ่าน

 ประกาศ สอ.กวก. ที่ 1/2567 เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 27/2566 เรื่องการกำหนดวงเงินรับฝาก...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 17/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้คงเหลือหลังเกษียณเกินกว่าเงินบำเหน็จก้อนที่ได้รับ...คลิกเพื่ออ่า

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 16/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท...คลิกเพื่ออ่า

บริการด้านเงินฝาก
ออมทรัพย์    ออมทรัพย์พิเศษประจำ
  
บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 49

       

              นายโอภาส จันทสุข

        ประธานกรรมการดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

ออมทรัพย์                        2.20%   
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%  
ออมทรัพย์จุใจ                   2.00%  
ประจำ 12 เดือน
(เสียภาษี15%)
3.00%   
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 

2.80%  
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขสันต์

2.80%  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

เงินกู้สามัญ 5.50% 
เงินกู้หุ้น 5.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 4.50% 
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.50%
เงินกู้พิเศษปกติ 5.50%

แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านมึความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตรระดับใด
ส่งแบบประเมิน  ดูผลลัพธ์