You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์
ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง แบ่งปัน ทันสมัย ประทับใจสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ  
ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 52/2564 เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) 3...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 51/2564 เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) 2...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 50/2564 เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home) 1...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 49/2564 เรื่องรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 48/2564 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 47/2564 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชึดที่ 47 ประจำปี 2565 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 46/2564 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการและการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ประจำปี 2565 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก.ที่ 41/2564 เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ศึกษาทางออนไลน์) ...คลิกเพื่ออ่าน

คำสั่ง สอ.กวก. ที่ 34/2564 เรื่องกรอบการลงทุนภายนอก ประจำปี 2564 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 29/2564 เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ...คลิกเพื่ออ่าน

คำสั่ง สอ.กวก. ที่ 29/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาบริษัททำประกันเพื่อคุ้มครองหนี้และคุ้มครองหลักทรัพย์ ประจำปี 2565 ...คลิกเพื่ออ่าน

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2564 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 12/2564 เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ...คลิกเพื่ออ่าน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้พิเศษกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัย ...คลิกเพื่ออ่าน

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด
บริการด้านเงินฝาก
ออมทรัพย์    ออมทรัพย์พิเศษประจำ
  
บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 46

       

         นายประสาท เกศวพิทักษ์

        ประธานกรรมการดำเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ออมทรัพย์                        2.00%   
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%  
ประจำ 12 เดือน 3.00%   
ออมทรัพย์อนาคตสดใส      
4.00%
 
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 
เริ่ม (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.64)
3.20%  
ออมทรัพย์เกษียณสุขสันต์
เริ่ม (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.64)
3.20%  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

เงินกู้สามัญ 5.50% 
เงินกู้หุ้น 5.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 4.50% 
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.50%
เงินกู้พิเศษปกติ 5.50%
เงินกู้พิเศษ (Green Home)
ปีที่ 1  0.50%
ปีที่ 2-3  2.50%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป  5.20%
แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านมึความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตรระดับใด
ส่งแบบประเมิน  ดูผลลัพธ์