สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

สวัสดิการสมาชิก

   1. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

    2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

    7. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงวัย

 

สวัสดิการสมาชิกสมทบ (บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก)

   1. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

   2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

   1. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

    2. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ครบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม