สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 

   1. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

    2. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    3. สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    4. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

    5. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

    6. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ครบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม