Enter Title

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างความมั่นคง และเพิ่มช่องทางในการออมเงินให้สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยได้รับดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงกว่าธนาคารในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด  พ.ศ. 2564 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2565 จึงกำหนดหลักเกณฑ์เงินฝากโครงการ “เงินฝากออมทรัพย์จุใจ” ดังต่อไปนี้

1.  วัตถุประสงค์

          1.1  เพื่อเพิ่มช่องทางให้สมาชิกที่ต้องการออมเงินและได้รับดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สูงกว่าธนาคาร

          1.2  เงินที่ได้รับจากโครงการนี้จะนำไปบริหารต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

2.  คุณสมบัติ

          สมาชิกและสมาชิกสมทบ

3.  วงเงินรับฝากในโครงการ

          วงเงินรับฝากในโครงการประมาณ จำนวน 100,000,000 บาท

4.  การฝากเงิน

          4.1  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท เป็นเงินสดหรือโอนเงินในครั้งแรก

          4.2  เปิดบัญชีเงินฝากในโครงการนี้ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น เมื่อปิดแล้วไม่สามารถเปิดใหม่ได้

          4.3  สามารถฝากได้ไม่จำกัดจำนวนเงินเฉพาะเงินฝากโครงการนี้

5.  การถอนเงิน

          ถอนได้เหมือนเงินฝากออมทรัพย์ ดังนี้

          -  ถอนเมื่อใดก็ได้ จะถอนเท่าใดก็ได้ แต่ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท

          -  ถอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถรับเป็นเงินสดได้ แต่ถ้าเกินกว่า 100,000 บาท ต้องรับเป็นเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ฝากระบุ

              - ในกรณีถอนเงินฝากวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท ให้แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

              - ในกรณีถอนเงินฝากวงเงินตั้งแต่ 3,000,001 บาท ถึง 5,000,000 บาท ให้แจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ

              -  ในกรณีที่ถอนเงินฝากวงเงินตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป ให้แจ้งล่วงหน้า 7 วันทำการ

6.  อัตราดอกเบี้ย

          6.1  รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี

          6.2  การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

7.  การจ่ายดอกเบี้ย

7.1  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทบต้น

7.2  คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปี ทุกวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

8.  ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

          เริ่มโครงการ 1 มกราคม 2566 ถึง  31 ธันวาคม  2566

9.  เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

          เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ที่กำหนดไว้


คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชี