เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น

คลิก...เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม