รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำปี 2557
Created by doacoop on 11/14/2013 8:50:37 AM


สอ.กวก. จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร สอ.กวก. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งกำหนดการและสถานที่ สอ.กวก. จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด