รายละเอียด
สหกรณ์พบข้าราชการใหม่
Created by doacoop on 11/8/2013 12:47:25 PM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์พบข้าราชการใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด