รายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สอ.กวก.
Created by doacoop on 9/10/2013 10:24:05 AM


สอ.กวก. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สอ.กวก. ขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ น้ำใสรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ ตลอด 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค.)  รวมทั้งพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานใน 4 เดือนที่เหลือ (ก.ย.-ธ.ค.)

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด