รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2556
Created by doacoop on 9/2/2013 7:01:03 PM


      สอ.กวก. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีกำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 24 กันยายน 2556

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด