รายละเอียด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555
Created by doacoop on 7/31/2013 9:44:53 AM


     สอ.กรมวิชาการเกษตร จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) และ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจำปี ๒๕๕๕ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในช่วงพิธีเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 โดยรองประธานกรรมการ สอ.กวก. นายประเสริฐ อนุพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด