รายละเอียด
ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริมส่วนกลาง ครั้งที่ 1
Created by doahost on 2/26/2013 2:06:51 PM

ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริม ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรการอบรม “เดโคพาจ” จำนวน 30 คน จัดที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด