รายละเอียด
การกำหนดฐานเงินเดือนที่เหลือของสมาชิก
Created by doahost on 2/26/2013 1:10:22 PM


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้กำหนดฐานเงินเดือนที่เหลือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด หลังจากชำระหนี้แล้ว ให้มีเงินคงเหลือ 10% ของเงินเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไปprint
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด