รายละเอียด
สิทธิการค้ำประกันเงินกู้สามัญของสมาชิก
Created by doahost on 2/26/2013 1:07:36 PM


ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 กำหนดให้สิทธิการค้ำประกันของสมาชิกเท่ากับสิทธิการกู้สามัญแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไปprint
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด