รายละเอียด
การเก็บเงินสมาชิกสมทบ
Created by doahost on 2/26/2013 1:04:38 PM


สหกรณ์จะหักเงินเรียกเก็บจากบัญชีเงินเดือน เฉพาะสมาชิกสมทบที่อยู่ส่วนกลางที่รับเงินเดือนจากกองคลัง กรมวิชาการเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปprint
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด