รายละเอียด
ภาพบรรยากาศการประชุมและเข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.กวก.
Created by doahost on 2/21/2013 4:52:34 PM

ภาพบรรยากาศการประชุมและเข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.กวก. ของคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด