รายละเอียด
ครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
Created by doacoop on 10/11/2020 10:16:41 PM


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมวิชาการเกษตร

*******************

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ กรมวิชาการเกษตร

     นำโดยคณะกรรมการดำเนินการมี นายโอภาส จันทสุข นายสุจิตร ใจจิตร นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ นายอวยชัย บุญญานุพงศ์  นางนวลจันทร์  ศรีสมบัติ นายสมหวัง ประเสริฐโส และนางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

     คณะกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องของอุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของสหกรณ์ , งบการเงินของสหกรณ์ , สวัสดิการของสมาชิก , การประชาสัมพันธ์ , สิทธิประโยชน์ การออม การกู้ , ให้แก่ผู้แทนสมาชิก

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 และขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้

         ภาพโครงการ   ดูภาพทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด