รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
Created by doacoop on 10/11/2020 9:41:24 PM


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

กรมวิชาการเกษตร

*******************

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม กรมวิชาการเกษตร

     นำโดยคณะกรรมการดำเนินการมี นายโอภาส จันทสุข นายสุจิตร ใจจิตร นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ  นายอนันต์ บัลนาลังก์ นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ น.ส.พชรเกศ จิรสุรัศมิ์ นางนวลจันทร์   ศรีสมบัติ นายสมหวัง ประเสริฐโส และนางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

     คณะกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องของอุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของสหกรณ์ , งบการเงินของสหกรณ์ , สวัสดิการของสมาชิก , การประชาสัมพันธ์ , สิทธิประโยชน์ การออม การกู้ , ให้แก่ผู้แทนสมาชิก

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 และขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้

         ภาพโครงการ   ดูภาพทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด