รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่
Created by doacoop on 10/11/2020 3:54:00 PM


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  19 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

กรมวิชาการเกษตร

*******************

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยแพร่ จังหวัดแพร่ กรมวิชาการเกษตร

     นำโดยคณะกรรมการดำเนินการมี นายโอภาส จันทสุข นายสุจิตร ใจจิตร นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ  นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ และนางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

     คณะกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องของอุดมการณ์ หลักการและวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของสหกรณ์ , งบการเงินของสหกรณ์ , สวัสดิการของสมาชิก , การประชาสัมพันธ์ , สิทธิประโยชน์ การออม การกู้ , ให้แก่ผู้แทนสมาชิก

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้

         ภาพโครงการ   ดูภาพทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด