รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 7/15/2019 11:21:16 AM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง 

กรมวิชาการเกษตร

*******************

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดประชุมโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง กรมวิชาการเกษต

     นำโดยคณะกรรมการดำเนินการมี นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา นายโอภาส จันทสุข นายอนันต์ บัลนาลังก์ นายพุฒิธร สาริกา น.ส.พชรเกศ จิรสุรัศมิ์ นายอุดร เจริญแสง  น.ส.ธารทิพย์ นิติชาติ  นายบัวแก้ว บุญวิลัย  นายกอบเกียรติ์บันสิทธิ์ นายสุจิตร ใจจิตร และนายอวยชัย บุญญานุพงศ์ 

     คณะกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องของหลักการสหกรณ์ ความมั่นคงของสหกรณ์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ วิธีการสรรหาและ

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ระเบียบและประกาศที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2562 การบริหารเงินและการลงทุนของสมาชิก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมโครงการสหกรณ์สัญจร

ครั้งที่ 3/2562 และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด