รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2562 ณ อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 6/5/2019 4:31:29 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  24 และ 26 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร

*******************

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด จัดประชุมโครงการสหกรณ์สัญจร ประจำปี 2562 ครั้งแรกเริ่มที่สมาชิกส่วนกลาง โดยจัดครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ 26 เมษายน 2562 ณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษต

     นำโดยคณะกรรมการดำเนินการมี นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา นายโอภาส จัน

ทสุข นายอนันต์ บัลนาลังก์ นายพุฒิธร สาริกา น.ส.พชรเกศ จิรสุรัศมิ์              

นายอุดร เจริญแสง  น.ส.ธารทิพย์ นิติชาติ  นายบัวแก้ว บุญวิลัย  นายกอบเกียรติ์

บันสิทธิ์ นายสุจิตร ใจจิตร และนายอวยชัย บุญญานุพงศ์ 

     คณะกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในเรื่องของหลักการสหกรณ์ ความ

มั่นคงของสหกรณ์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสหกรณ์ วิธีการสรรหาและ

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ระเบียบและประกาศที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2562 การ

บริหารเงินและการลงทุนของสมาชิก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ

สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ขอขอบคุณกองพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าพืช ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมโครงการสหกรณ์สัญจร

ครั้งที่ 1 และ 2/2562 และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน

ครั้งนี้


ภาพกิจกรรม


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด