รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/12/2018 4:42:54 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2561

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

*******************

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-

10/2561 สำหรับสมาชิกส่วนกลางและสมาชิกผู้เกษียณ ซึ่งนำโดยรองประธานกรรมการ

กรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ไปให้ความรู้ คำปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

สมาชิกในเรื่องของสหกรณ์ และ สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการกรมที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ในการจัดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในครั้งนี้

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด