รายละเอียด
สอ.กวก.ออกบูธพบสมาชิกในงาน "ํYear End Seminar 2018" และ ร่วมบรรยายในงาน "การปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
Created by doacoop on 9/28/2018 1:56:37 PM


สอ.กวก. ออกบูธพบสมาชิก

ในงาน "Year End Seminar 2018"

น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0

และ

เข้าร่วมบรรยายในงาน "การปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ 

(ความรัก ความผูกพัน ไม่มีวันเกษียณ)"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

**********************

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สอ.กวก. ได้ออกบูธเพื่อพบปะสมาชิกในงาน "Year 

End Seminar 2018" น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0 

โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้บริการในการสมัครสมาชิก การเปิดบัญชีเงินฝาก การ

สอบถามด้านสินเชื่อ ฯลฯ ร่วมทั้งยังมีคณะกรรมการร่วมออกบูธด้วย

     และในเวลา 16.00 น. สอ.กวก. ได้เข้าร่วมบรรยาย "สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์หลัง

เกษียณ" และ "ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ" โดยนายโอภาส จันทสุข รองประธาน

กรรมการ และ นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัม

พันธ์ ซึ่งได้ให้ความรู้ความเข้าใจเมื่อเกษียณแล้วไม่จำเป็นต้องลาออกจากการเป็น

สมาชิก และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้เกษียณจะยังคงได้รับเมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อ 

รวมถึงในด้านผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบและเชื่อมั่นใน

สหกรณ์ฯ ต่อไป

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด