รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8-2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี
Created by doacoop on 9/11/2018 3:54:31 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี

*******************

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 

8/2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี) ในการจัด

โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ใน

ส่วนภูมิภาค และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และ

สวัสดิการรวมถึงให้คำปรึกษาและการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะ

กรรมการพร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดินทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (ศูนย์วิจัย

ข้าวสุพรรณบุรี) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การ

ต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด