รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7-2561 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จ.จันทบุรี
Created by doacoop on 9/11/2018 3:00:47 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 

*******************

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2561 

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจร

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ รวมถึงให้คำปรึกษา

และการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดิน

ทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จันทบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่

สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด