รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 5/2561 ณ สวพ.2 พิษณุโลก และ ครั้งที่ 6/2561 ณ สวพ.1 เชียงใหม่
Created by doacoop on 7/24/2018 2:20:35 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5-6/2561

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก 

และห้องประชุมศูนย์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่

*******************

          เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5-

6/2561 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก และ สำนักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจรครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ รวมถึงให้คำปรึกษา

และการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดิน

ทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ ที่

เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ 

เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด