รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 3/2561 ณ ศปผ.ขอนแก่น และ ครั้งที่ 4/2561 ณ สวพ.4 อุบลราชธานี
Created by doacoop on 6/26/2018 1:50:44 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3-4/2561

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 

และห้องประชุมศูนย์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

*******************

          เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3-

4/2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และ สำนักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจรครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ รวมถึงให้คำปรึกษา

และการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดิน

ทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ขอนแก่น และ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีที่เอื้อเฟื้อสถานที่

ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด