รายละเอียด
งานทำบุญครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด (42 ปี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
Created by doacoop on 5/30/2018 11:38:51 AM


งานทำบุญครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. (42 ปี)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

*******************

          มื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ผู้แทนภาคีสหกรณ์บางเขน และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. (42 ปี) และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด