รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจรครั้งที่ 1/2561 ณ ศปม.สุราษฎร์ธานี และ ครั้งที่ 2/2561 ณ ศวพ.สงขลา
Created by doacoop on 5/11/2018 3:40:32 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1-2/2561

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 

และห้องประชุมศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

*******************

          เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1-

2/2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสงขลา ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึง

สมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์

ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ รวมถึงให้คำปรึกษาและการให้บริการนอกสถานที่

แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการร่วมเดินทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัยสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสงขลาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณ

สมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด