รายละเอียด
การร่วมพิธี "กตัญชลีดิถีสงกรานต์" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
Created by doacoop on 4/23/2018 4:40:33 PM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ร่วมพิธี "กตัญชลีดิถีสงกรานต์"

****************************

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ผู้จัดการ 

และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมพิธี "กตัญชลีดิถีสงกรานต์" เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ เพื่อขอพรจาก 

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ประธานสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด รวมทั้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรทั้งสาม

ท่าน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด