รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
Created by doacoop on 4/23/2018 4:38:38 PM


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

และ  

การสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3

 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร

************************************

            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ

ปี 2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการ

ดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม  มีการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานปี

2560 การจัดสรรกำไรสุทธิปี 2560 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 

นอกจากนี้ สอ.กวก. ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด สำหรับ

ของรางวัลมากมายที่ได้นำมาแจกให้กับสมาชิกผู้โชคดี

            ในช่วงเย็น สอ.กวก. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้แทนสมาชิก เพื่อเป็นการสาน

สัมพันธ์ระหว่างผู้แทนสมาชิกกับสหกรณ์ฯ 

             และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 สอ.กวก.

โดยเปิดการประชุมโดย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์ยศ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 

และทาง สอ.กวก. ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คือ นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจ

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.ศิวาพร วังสมบัติ ได้ให้เกียรติ์บรรยายพิเศษใน

เรื่อง "สหกรณ์เข้มแข็ง" ซึ่งทำให้สมาชิกได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก

 

                                            ภาพบรรยากาศในการประชุมใหญ่ 2560


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด