รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2560 (สมาชิกส่วนกลาง และ สมาชิกผู้เกษียณ) ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 12/25/2017 2:30:04 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

*******************

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ ได้จัดสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2560 

สำหรับสมาชิกส่วนกลางและสมาชิกผู้เกษียณ ซึ่งนำโดยรองประธานกรรมการ กรรมการ

และฝ่ายจัดการ ได้ไปให้ความรู้ คำปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก

ในเรื่องของสหกรณ์ และ สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักงานเลขานุการกรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่

ในการจัดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด