รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7-8/2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Created by doacoop on 11/27/2017 4:06:36 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7-8/2560

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

และห้องประชุมศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

*******************

          เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7-

8/2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรมหาสารคาม ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึง

สมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์

รวมถึงให้คำปรึกษาและการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการพร้อม

ฝ่ายจัดการร่วมเดินทางในครั้งนี้

         และสอ.กวก. ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม และ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรมหาสารคามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณ

สมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด