รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5-6/2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Created by doacoop on 11/17/2017 6:05:07 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5-6/2560

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

*******************

          สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จ.พัทลุง และ ครั้งที่ 6-2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการเดินทางไปให้ความ

รู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในด้านของ สวัสดิการ เงินฝาก เงินกู้ รวมถึงฝ่ายจัดการ

ที่เดินทางไปให้คำปรึกษาและการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกในพื้นที่เขต สวพ.7 

และ สวพ.8

         สอ.กวก. ขอขอบคุณศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ที่

เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุม และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การต้อนรับแก่สหกรณ์ฯ เป็น

อย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด