รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4-2560 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
Created by doacoop on 9/22/2017 5:39:56 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

*******************

           สอ.กวก. จัดโครงการสกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะกรรมการ

พร้อมฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และตอบข้อซักถามของผู้แทน

สมาชิกและสมาชิก โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

            สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ในการจัดงาน และขอขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การต้อนรับแก่ 

สอ.กวก.เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด