รายละเอียด
สหกรณ์พบสมาชิกเพื่อบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
Created by doacoop on 8/22/2017 4:55:24 PM


โครงการสหกรณ์พบสมาชิก 

ในงานวันกักกันพืช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

*******************

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จำกัด เข้าร่วมงานวันกักกันพืช พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการ

สมาชิกให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับฟังและรับรู้

เกี่ยวกับสวัสดิการ ร่วมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามข้อสงสัย ร่วมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด