รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3-2560 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
Created by doacoop on 8/22/2017 4:47:10 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

*******************

           สอ.กวก. จัดโครงการสกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ

ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิกและสมาชิก โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

            สอ.กวก. ขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท ที่เอื้อเฟื้อ

สถานที่ในการจัดงาน และขอขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การต้อนรับแก่ 

สอ.กวก.เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด