รายละเอียด
โครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) "ปลูกสร้างแปลงกล้วยเล็บมือนางฯ" ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
Created by doacoop on 8/2/2017 11:56:10 AM


โครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

"ปลูกสร้างแปลงกล้วยเล็บมือนางเพื่อสับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางทอง" 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

*******************

ภาพการทำกิจกรรม

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด