รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม "อบรมการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยแบบครบวงจร" ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
Created by doacoop on 8/2/2017 11:20:34 AM


โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

"อบรมกาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยแบบครบวงจร" 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

*******************

ภาพการฝึกอบรม

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด