รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2-2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Created by doacoop on 7/31/2017 1:44:17 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

และ

พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

*******************

           สอ.กวก. จัดโครงการสกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และ

ตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิกและสมาชิก โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

           และนอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีปล่อย

พันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันงมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายพิจิตร ศรีปินตา  

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

นายวิศรุต  สันม่าแอ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

และนายวุฒิ นิพนธ์กิจ กรรมการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมปล่อย

ปลาในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา

            สอ.กวก. ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ที่เอื้อเฟื้อสถาน

ที่ในการจัดงาน และขอขอบคุณสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การต้อนรับแก่ สอ.กวก.

เป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด