รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2560
Created by doacoop on 6/30/2017 10:42:57 AM


โครงการสหกรณ์พบสมาชิก(ภาคเหนือตอนบน)

เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน 2560 

*******************

      คณะฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด นำโดยคุณสุธาสินี แก้วเกตุ ผู้ช่วยผู้จัดการ

ได้เดินทางเพื่อพบสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเข้าพบสมาชิกในหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ , ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  , ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ , ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรลำปาง , สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุโขทัย  , ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย , ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

        โดยสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำ และความรู้ในด้านของเงินฝาก เงินกู้ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ และเปิดโอกาสให้

กับสมาชิกที่มีข้อสงสัย คำถาม หรือ คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ตรง

กันเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด