รายละเอียด
สอ.กวก.พบสมาชิกกลุ่มชมรมข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Created by doacoop on 5/16/2017 11:02:29 AM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

พบสมาชิกกลุ่มชมรมข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 29 เมษายน 2560

ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

**************

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มชมรมข้าราชการบำนาญกรม

วิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน (ชกกน.) ได้มีการจัดประชุมกลุ่มสมาชิก และ จัดงาน

"ทำบุญ ดำหัว ปี๋ใหม่เมือง 2560" ในโอกาสนี้ สอ.กวก. โดย นายวินัย ชื่นจิตต์ ผู้จัดการ

ได้เดินทางไปร่วมงานพบปะสมาชิก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สหกรณ์ฯ สู่

สมาชิก

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด