รายละเอียด
"งานกตัญชลีดิถีสงกรานต์" สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
Created by doacoop on 4/11/2017 11:10:25 AM


"งานกตัญชลีดิถีสงกรานต์"

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 (สอ.กวก.) ผู้จัดการ และ

ฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมงาน "กตัญชลีดิถีสงกรานต์" สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว

เพื่อขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 จากดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร และรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายถอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด