รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และ การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 2/9/2017 10:56:14 AM


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

และ  การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 4 - กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3

 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  กรมวิชาการเกษตร

************************************

            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ

ปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการ

ดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม  มีการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานปี 2559 

การจัดสรรกำไรสุทธิปี 2559 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 รวมทั้งพิธี

มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับทุนเรียนดีประจำปี  2559 อีกด้วย

            ในช่วงเย็น สอ.กวก. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีของรางวัลที่

สอ.กวก. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด อีกมากมาย

             และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2560 สอ.กวก.

ได้เชิญวิทยากรผู็มากประสบการณ์ คือ นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง "การบริหารสหกรณ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์"

ซึ่งทำให้ สอ.กวก. ได้รับแนวทางและแนวความรู้ที่จะนำกลับไปบริหารต่อ เพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วิทยากรได้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ และผู้แทนสมาชิกซึ่งได้รับ

ความรู้ ร่วมไปถึงเคล็ดลับในการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

 

                                            ภาพบรรยากาศในการประชุมใหญ่ 2559


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด