รายละเอียด
การประชุมสัมมนาเชิงปฏฺิบัติการการติดตามและประเมินผลการปฏฺิบัติงาน 2559 และการจัดทำแผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่ายปี 2560
Created by doacoop on 11/21/2016 9:48:50 AM


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

และการจัดทำแผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่ายปี 2560

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

**************

   

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด