รายละเอียด
สอ.กวก.พบสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย Green Home (ศวข.ปทุมธานี และ สทช.)
Created by doacoop on 10/28/2016 2:02:12 PM


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

พบสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home)

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

**************

     สอ.กวก. เข้าพบสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เงินกู้เพื่อที่อยู่

อาศัย (Green Home) เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ

เลือกซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้ง สอ.กวก.ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามปัญหาต่างๆ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ 

      ทั้งนี้ สอ.กวก. ขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และ

ขอขอบคุณสมาชิกทั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่ให้การ

ต้อนรับและสนใจเป็นอย่างดี 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด