รายละเอียด
พิธีบำเพ็ญกุศลและเปิดกิจการบริการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบสัตตมวาร (๗ วัน)
Created by doacoop on 10/20/2016 11:00:41 AM


พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเปิดกิจกรรมบริการ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สวรรคต ครบสัตตมวาร (๗ วัน)

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 

และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒0 ตุลาคม 2559

ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

**************

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด